HOTĂRÂREA nr.142

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA nr.142

Din 29.08.2023

privind trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul comun nr. 10667 din 24.08.2023, al Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, Comp. Agricol și Cadastru;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10666  din  24.08.2023;

-Avizele comisiilor  de specialitate ale  Consiliului local Jibou;

-Art. 129 alin.(2), lit. c), alin.(14), art.287, lit.b), art.289, art.296, alin.(2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.554, art.858 și art.863 lit.e) din Legea 287/2009 Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

-HCL nr.123/ 25.07.2023 privind completarea listei de investiții aprobate prin HCL nr.16/31.01.2023 cu următoarele investiții ,,Construirea unei baze sportive în orașul Jibou și Construirea blocuri tip ANL pentru tineri; 

-HCL nr.141/29.08.2023 pentru completarea art.1 din HCL nr. 123/25.07.2023 privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 16/31.01.2023  cu următoarele investiții: “Construirea unei baze sportive în Orașul Jibou”  și “Construire blocuri tip ANL pentru tineri în Orașul Jibou”

-Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordin  nr. 600/2023 din 8 februarie 2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit.b, (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art. 139 alin.3 lit. g) , art. 196 (1)lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea următoarelor terenuri din domeniul privat în domeniul public al orașului Jibou și administrarea Consiliului local al orașului Jibou și declararea acestor imobile (terenuri ) bunuri de  uz și de interes public local.

-terenul în suprafață de 4076 mp, situat în orașul Jibou, str.Albinelor, înscris în CF 55406 Jibou număr cadastral 55406. Terenul se identifică conform Anexei nr.1.

-terenul în suprafață de 3594 mp, situat în orașul Jibou, înscris în CF 50561 Jibou număr cadastral 50561 pe str.Stadionului nr.35. Terenul se identifică conform Anexei nr.2.

-terenul în suprafața de 1821 mp, situat în orașul Jibou, înscris în CF 50568 Jibou număr cadastral 50568 pe str. Stadion nr.25.Terenul se identifică conform Anexei nr.3.

-terenul în suprafața de 5100 mp situat în orașul Jibou, str.Viitorului, nr.7, înscris în CF 50053 Jibou număr cadastral 50053. Terenul se identifică conform Anexei nr.4.

Art.2  Terenurile vor fi afectate de proiecte de investitii de interes public local aprobate prin H.C.L nr.123/ 25.07.2023.

Art.3 Se actualizează inventarul domeniului public al orașului Jibou, conform procedurii prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  prin aparatul de specialitate.

Art.5 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

           -Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Comp. Agricol și Cadastru

           -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședința/publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                SZANTO IOAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                             TEGLAȘ RODICA