HOTĂRÂREA nr. 41 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 41

Din 20.04.2021

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL

pe anul 2021

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

         -Raportul nr.5588/16.04.2021 al SC Parc Industrial SRL ;

         -Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 5887/16.04.2021;

         -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE

         Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la  SC Parc Industrial SRL   potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

         Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

         Art.3-Prezenta se comunică cu:

                  -Domnul Primar

                  -SC Parc Industrial SRL

                  -Instituția Prefectului județului Sălaj

                  -Serviciul buget finanțe ,contabilitate 

                    -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                           SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA