HOTARAREA NR. 113 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 113

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind rectificarea bugetului local in baza Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.141/2015

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in nseidnta ordinara in data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere referatul nr.13932/2015 al biroului buget, finante, contabilitate, Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr.141/10.11.2015 privind repartizareasumei de 199,00 mii lei; expunerea de motive a d.nei Viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local 2015 cu suma de 199,00 mii lei repartizata prin HCJ nr. 141/10.11.2015, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

     Pop Iulius Emmanuel                                                Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                       Opriş   Maria