HOTĂRÂREA NR.133

Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL     

HOTĂRÂREA NR.133

Din 10.08.2023

privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare si reorganizare functională sediul Primăriei și reamenajare Piața Unirii”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.146/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.147/09.08.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare și reorganizare funcționala sediul Primariei si reamenajare Piata Unirii”;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Programul Regional Nord Vest 2021-2027, Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile, Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul, Obiectiv specific 2.1: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR), Acțiunea: b) Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu, APEL DE PROIECTE: PRNV/2023/312.A/1;

-Posibilitatea depunerii unei cereri de finanțare pentru obținerea fondurilor necesare reabilitării și modernizării clădirii primăriei Orașului Jibou;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2) li. b coroborat cu art 129 (4) lit. d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1 Se aprobă proiectul cu titlul „Reabilitare și reorganizare funcționala sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 3 „O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul”, Obiectiv specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” , Acțiunea b) Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu, nr. apelului de proiecte PRNV/2023/312.A/1.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare si reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii”, în cuantum de 14.128.986,57 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primariei și reamenajare piața Unirii”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orașului Jibou.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare ale proiectului „Reabilitare și reorganizare funcțională sediul Primăriei și reamenajare piața Unirii” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT ORAȘUL JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  și Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice.

ART.8 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

              SZANTO IOAN                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                            TEGLAȘ RODICA