HOTĂRÂREA NR. 155 Din 20. 12. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 155

Din 20. 12. 2016

               Privind   aprobarea contului de executie  bugetara pe trim.IV  2016

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20. 12 2016          

  Având în vedere:

  • expunerea de motive a domnului Primar
  •  Raportul nr 15624 din 15. 12. 2016  al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului local
  • avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă contul de executie bugetara  pe trim.IV  2016 conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         Contrasemnează:SECRETAR

                 Petran  Doru Aurelian                                 Opris Maria