HOTĂRÂREA nr.49 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.49

Din 18.04.2019

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2018

      Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Raportul nr 4918/16.04.2019 al SC Parc Industrial SRL;

          -Expunerea de motive a domnului Primar

          -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

          Potrivit  prevederilor art.36 alin.9  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art. 45  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificăril și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

          Art.1 Se aprobă  situațiile  financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2018 potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

          Art.3-Prezenta se comunică cu:

                   -Domnul Primar

                   -SC Parc Industrial SRL

                   -Instituția Prefectului județului Sălaj

                   -Serviciul buget finanțe contabilitate 

                   -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA