HOTĂRÂREA nr.123

Din 25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA nr.123

Din 25.07.2023

privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 16/31.01.2023  cu următoarele investiții: “Construirea unei baze sportive în Orașul Jibou”  și “Construire blocuri tip ANL pentru tineri în Orașul Jibou”

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.9322/20.07.2023 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind  completarea listei de investiții aprobata prin HCL Nr. 16/31.01.2023;    

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 9321/20.07.2023;

-Avizele comisiilor  de specialitate ale  Consiliului local Jibou;

-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit.b, (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederile art. 139 alin.3 lit. a) , art. 196 (1)lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea listei de investiții aprobată prin HCL nr. 16/31.01.2023 cu următoarele investiții:

– “Construirea unei baze sportive în Orașul Jibou”

– “Construire blocuri tip ANL pentru tineri în Orașul Jibou”

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  prin aparatul de specialitate.

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

           -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

           -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Dosar de ședința/publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA