HOTĂRÂREA nr.69

Din 24.05.2022

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.69

Din 24.05.2022

privind modificarea componenței Comisie de specialitate nr.1 a Consiliului local al orasului Jibou-Comisia pentru dezvoltare economică și socială, agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-HCL nr 155/20.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate  ale consiliului local al orașului Jibou;

-HCL nr.53/2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a domnului consilier local Ciure Doru;

-incheierea civilă nr.482/29.04.2022 pronunțată în dosar nr.1156/1752/2022 pentru validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Jibou a domnului Foltiș Felician Radu;

– raportul de specialitate nr. 5812/10.05.2022 al secretarului general al orașului   

– referatul de aprobare a domnului primar nr.5811/10.05.2022, avizul favorabil al comisie juridice;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.124 alin(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin(1)  art. 139 (1)   şi art.196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea componenței Comisie de specialitate nr.1 a Consiliului local al orasului Jibou-Comisia pentru dezvoltare economică și socială, agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism în sensul înlocuirii domnului Ciure Gioni Doru al carui mandat a încetat de drept prin demisie, cu domnul Foltiș Felician Radu.

Comisia pentru dezvoltare economică și socială, agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism va avea următoarea componență:

Președinte:    Stana Ioan Marius

Secretar:       Cadar Anamaria

Membrii:       Petrean Doru Aurelian

                    Foltiș Felician Radu

                    Csatlos Sandor

                    Țelea Mureșan Valentin

                    Pop Iulius Emmanuel

            Art.2  Prezenta hotărâre se comunică cu:

          -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj;

          -Domnul Foltiș Felician Radu 

          -Dosarul şedintei din luna august

          -Mass-media ,publicitate

    PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                               SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA