HOTĂRÂREA nr.175 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.175

Din 15.12.2020

privind  aprobarea Planului de investiții pentru anul 2021 pentru dezvoltarea și modernizarea Serviciului de Salubrizare –componența Colectare –Transport având ca sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr.13677/04.12.2020 a domnului primar;

-Raportul nr. 13677/04.12.2020 al Compartimentului Disciplina în Construcții și Protecția Mediului;

            -Contractul  de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj, componența Colectare-Transport nr.479/07.12.2016 ;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate  ale Consiliului local nr.3 ;

-Adresa nr.1535/11.11.2020 a  ADI ECODES  SĂLAJ  privind cuantumul redevenței  care s-ar cuveni a fi transferată  către UAT oraș JIBOU pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020  în suma de 69098 lei ;

Potrivit prevederilor OUG nr. 198 /2005 privind  constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență  financiară  nerambursabilă  din partea Uniunii Europene ;

       Văzând prevederile   art.129  (2) lit. d) coroborat cu art.129 (7) lit n,  art.139  (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

       În  temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2021, pentru dezvoltarea și modernizarea Serviciului de Salubrizare –componența Colectare –Transport având ca sursă de finanțare redevența aferentă Contractului de delegare  prin concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a județului Sălaj constând în achizionarea și montarea camerelor de luat vderi în zonele vulnerabile(depozitari necontrolate).

     Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului.

     Art.3 Prezenta  se comunică cu:

            – dl. Primar

            – Instituția Prefectului –județul Sălaj           

            – Adi Ecodes   SALAJ

            – Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            – Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului

            – Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

            – Dosar de ședință /dosar hotărări

            – Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA