HOTĂRÂREA nr.159

Din  26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.159

Din  26.09.2023

privind alocarea sumei de 1500 lei, onorariul expert tehnic judiciar în

Dosarul nr.2369/1752/2019

 Consiliul Local al Oraşului Jibou,   

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 11.195 /06.09.2023;

-Raportul  de specialitate nr. 11.196 /06.09.2023 al Secretarului General UAT Jibou;

-Decontului justificativ din data de 02.10.2020 emis de Tribunalul Sălaj, Biroul local pentru expertize judiciare, tehnice și contabile în dosarul nr.2369/1752/2019;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  completările ulterioare, art 451, din Legea nr. 134/2010 Codul de procedura civila, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 3 ale Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei, onorariul expert tehnic judiciar în Dosarul nr.2369/1752/2019.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

          -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

                POP CORNEL EUGEN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                    TEGLAȘ  RODICA