HOTĂRÂREA NR.71 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.71

Din 28.05.2019

privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu în suprafață

de 16 mp , proprietate privată a UAT Oraș Jibou, localitatea Husia nr. 28

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– referatul nr.5523 /02.05.2019 al Serviciului  Contabilitate și Biroul urbanism;

– expunerea de motive nr. 5524/02.05.2019 a primarului orașului Jibou și avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1  și nr.3 ale Consiliului Local;

          În baza prevederilor Art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pubica, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5, lit. a  coroborat  cu art.123 alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă organizarea  licitației publică deschisă cu strigare a unui spațiu în suprafață de 16 mp, proprietate privată a UAT Oraș Jibou, localitatea Husia nr. 28.

          Art.2  Se aprobă pretul de pornire a  licitației4,5 lei/mp /luna.

          Art.3  Se aprobă perioada de închiriere a spațiului de  1 an de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale în condițiile legii.  

          Art.4  Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație,  organizarea și desfășurarea licitației, conform anexei parte integrantă din prezenta  hotărâre .

          Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

          Art.6   Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate

          -Biroul urbanism

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria