HOTARAREA NR.36 din 31 martie 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

          HOTARAREA NR.36

                                                            Din 31 martie 2015

Privind aprobarea  Regulamentului de functionare a  Parc Industrial  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 31 martie 2015,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.70/18.03.2015, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de functionare a Parcului Industrial Jibou conform Anexei care face parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Boian Radu                                                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria