PROIECT DE HOTARARE NR.97 Din 30.09.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2016.

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE    NR.97

                                                Din 30.09.2015                       

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2016.

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Având în vedere referatul nr.12041/30.09.2015 al biroului resurse umane, adresa nr. 10592/26.08.2015 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, precum si adresa nr.40961/2015 a ANFP.

            In baza prevederilor :

In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2016 conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

VICEPRIMAR,

InDREIES Ana Claudia                        Avizat legalitatea:

                                                            Secretar oras,

                                                            Opris Maria

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

Nr. 12040 din 30.09.2015

                                                EXPUNERE DE MOTIVE                             

La proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2016.

            Având în vedere referatul nr.12041/30.09.2015 al biroului resurse umane, adresa nr. 10592/26.08.2015 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, precum si adresa nr.40961/2015 a ANFP.

s-a initiat  proiectul de hotarare.

Sunt modificari  ale unor functii publice de executie ca urmare a promovarii examenului de avansare in grad professional imediat urmator.

Consider oportun si legal proiectul de hotarare si va propun adoptarea hotararii

privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2016 conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            De asemenea se impune si aprobarea Statului de functii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior detinute de functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului si Serviciul Politia locala, conform Anexei care face parte integranta din proiectul hotarare.

                                                VICEPRIMAR,

                                         Indreies Ana Claudia