HOTĂRÂREA NR.52 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.52

Din 28.04.2020

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de coexistenta pentru invetitia ”MODERNIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE ELECTRICA PE STRAZILE: P-TA 1 DECEMBRIE 1918. LIBERTATII SI SPITALULUI DIN ORASUL JIBOU

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.4851 din 24.04. 2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.4852/24.04. 2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de coexistenta pentru invetitia ”MODERNIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE ELECTRICA PE STRAZILE: P-TA 1 DECEMBRIE 1918. LIBERTATII SI SPITALULUI DIN ORASUL JIBOU ”;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă aprobarea   Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de coexistenta pentru invetitia ”MODERNIZARE RETEA DE DISTRIBUTIE ELECTRICA PE STRAZILE: P-TA 1 DECEMBRIE 1918. LIBERTATII SI SPITALULUI DIN ORASUL JIBOU ” conform devizului general anexat;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

  1. Valoarea totala a investitiei este de : 1 071 088,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 203 507,00 lei,

           -din care C+M: 988 000,00 lei la care se adauga TVA in valoare de 187 720,00 lei

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

  • Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 10 luni.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA