HOTĂRÂREA NR. 101 Din 29.06.2021

 ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.101

Din 29.06.2021

Privind instituirea taxei de avizare a activității de colectare a ciupercilor comestibile, fructelor de pădure, melcilor, plantelor medicinale, etc. la nivelul UAT Oraș Jibou de pe terenurile  primăriei

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 8513/28.06.2021 al domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 8514/28.06.2021 al Compartimentului Taxe si Impozite, privind instituirea taxei de avizare a activității de colectare a ciupercilor comestibile, fructelor de pădure, melcilor, plantelor medicinale, etc. la nivelul UAT Oraș Jibou de pe terenurile  primăriei;

          – Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

            – Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  instituirea taxei de avizare a activității de colectare a ciupercilor comestibile, fructelor de pădure, melcilor, plantelor medicinale, etc.

La nivelul UAT Oraș Jibou  taxa  de avizare a activității de colectare este de 1.000 lei/ societate/ punct de colectare/an .

            Art.2  Taxa prevăzută la articolul precedent este anuală și este datorată de către toți agenții economici care desfășoară activitate de colectare, fiind plătibilă în avans, la începerea activității de colectare.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Taxe și Impozite.

            Art.4 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                                SECRETAR GENERAL

                                                                                    OPRIȘ   MARIA