Hotararea nr. 65 din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.65

                                                Din 29 iulie 2014

Privind aprobarea premierii familiilor care aniverseaza  50 de ani de  casatorie in anul 2014 

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29 iulie 2014,

            Având în vedere:

           -Raportul de specialitate al secretarului orasului Jibou ,d-na Opris Maria prin care se propune acordarea unor premii in valoare de 300 lei  familiilor care aniverseaza in  anul 2014 50 de  ani de casatorie.

-expunerea de motive a primarului  privind propunerea de  aprobare a premierii cu 300 de lei a familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2014.

–    avizele nr.3610, 3611 si 3612/28.07.2014  ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3 ale Consiliului Local

– art 36 alin 9 din legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata cu

modificarile ulterioare,

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2011  privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completariule ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  premierea cu suma de 300 lei a familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie in anul 2014 .

           Art. 2. – Persoanele indreptatite vor prezenta   certificatul de casatorie  si          actele de identitate in original si in copie .

           Art. 3 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre  d-na Achimut Maria, inspector comp.stare civila  si d.na  Cret Cosmina, inspector biroul buget, finante, contabilitate.

           Art. 4. – Prezenta se  comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

              Bujor Ioan                                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria