HOTĂRÂREA NR.34 Din 31.03. 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.34

Din 31.03. 2020

privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor  aferente proiectului    “ Reabilitarea  și modernizarea  Scolii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ”  cod SMIS 122851

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          – Referatul de aprobare nr 4003 din 27.03. 2020    a domnului Primar

           -Raportul de specialitate nr.4002 /27.03. 2020 al compartimentului  Investițiimanagementul Proiectelor privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor  aferente proiectului    “ Reabilitarea  și modernizarea  Scolii gimnaziale Lucian Blaga Jibou ”  cod SMIS 122851,demararea etapei precontractuale  pentru proiectul  mai sus precizat , Ghidul general si specific  al solicitantului pentru Prioritate de investitii10.1 Investitiile in educatie si formare inclusiv in formarea profesionala pentru dobandirea de competente si invatare  pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea  infrastructurilor  de educatie si formare .Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantul  obligatoriu ,in special pentru copiii cu risc crescut de parasire  timpurie a sistemului    

        -avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

  În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1  Se aprobă proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.Apel dedicat învăţământului obligatoriu;

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851, în cuantum de 7,182,020.38 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 7,119,468.03 lei și valoare totală neeligibilă de 62,552.35 lei.

Art. 3  Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 142,389.36 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, cod SMIS 122851, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

Art.5  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6  Se împuternicește dl ing DAN GHIURCO primar al orasului Jibou

să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

 Art.8 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului- județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Școala gimnazială Lucian Blaga

                        -Compartimentul management de proeicte și achiziții publice

                        -Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

                        -Publicitate /dosar de ședință   

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Indreies Ana Claudia                                                                 Secretar general                                                                                                          Opriș Maria