HOTARAREA NR. 15 Din 6 februarie 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                       HOTARAREA  NR. 15

                                       Din 6 februarie 2015

privind participarea orasului Jibou  la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Zalău si aprobarea reprezentantului legal al UAT in cadrul Asociatiei.

       Consiliul local al orasului Jibou ,intrunit in sedinta ordinara in data de 06. 02. 2015 

Având în vedere

Tinând cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

In temeiul art. 36 alin 2 lit e , art 36 alin 7 lit c  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

           In temeiul prevederilor art 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

                                            H O T A R A S T E:

          Art.1 .– Se aproba participarea orasului Jibou  ca membru fondator, la constituirea Asociatiei „ZONA METROPOLITANA ZALĂU”.

         Art.2.– Se împuterniceste domnul ing. Balanean Eugen primarulorasului Jibou  să semneze Actul Constitutiv si a Statutului Asociatiei ZONA METROPOLITANA ZALĂU si sa reprezinte UAT în Adunarea Generală a Asociatiei.

         Art.3.– Se aproba alocarea sumei de 100 lei, reprezentând aportul/orasului Jibou  la constituirea patrimoniului initial al Asociatiei Zona Metropolitana ZALĂU.

         Art.4.– Se aproba cotizatia pe anul 2015 a orasului Jibou . pentru sustinerea activitatilor Asociatiei în cuantum de 0.5 lei/locuitor.

         Art.5.–   Cu ducerea la îndeplinire se încredinteaza dl.ing Balanean Eugen  primarul localitatii si d-na Opris Dorina  contabil

         Art  6  –  Prezenta hotarâre se comunica cu

PRESEDINTE ŞEDINTA,                                                           Contrasemneaza:

SECRETAR,

   Viorica  Buda                                                                                 Opris Maria