HOTĂRÂREA nr. 7 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 7

Din 31. 01. 2017

Privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea si Modernizarea  străzilor  T. Vladimirescu  si Odorheiului   din localitatea Jibou

                 Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară a Consiliului local în data de 31. 01.2017

                  Având în vedere:

                  -raportul de specialitate nr 672 din 19. 01.2017    al compartimentului  Investiții  , managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  “Reabilitarea si Modernizarea  străzilor  T. Vladimirescu  și Odorheiului”    din localitatea Jibou

                 -expunerea de  motive  nr 673 din 20. 01. 2017 a domnului Primar

                 -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local 

                  Potrivit prevederilor art 44-46 din legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare.    

                 Văzând prevederile art 36 alin 2 lit b din Legea  nr 215/2001 legea administrației  publice locale  , republicată.

                 În temeiul   art 45  alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată .

HOTĂRĂȘTE

                     Art 1 – Se aprobă realizarea  investiției “ Reabilitarea si Modernizarea  străzilor 

T. Vladimirescu  și Odorheiului ” din localitatea Jibou .Valoarea  estimată a investiției  este de 5.000.000lei+TVA. Cele două străzi aparțin domeniului public al orașului Jibou și sunt componente ale drumului județean DJ108A.Străzile descrise sunt  situate în intravilanul localitații Jibou: aceste străzi  formează  o arteră principală din oraș, făcând legătura între centru și ieșirea spre municipiul Baia Mare si localitatea Șoimuș, spre străzile Stejarilor, Cărămidarilor Lăutarilor si Ronei .Cele două străzi sunt legate de P-ta 1 Decembrie 1918 și de DJ 108A din care implicit fac parte.

                    Lucrarea care se realizează  constă în;

                  a)reabilitarea și modernizarea structurii rutiere (prin excavare și nu așternere straturi suprapuse) , crearea de spații verzi, crearea de piste pentru bicicliști, reabilitarea și modernizare canalizării pluviale, modernizarea trotuarelor.

                     b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: – L drumuri =2000 m, lățime carosabil l=9 m, lățime acostamente =va avea aceeași infrastructură ca partea carosabilă, canale pluviale acoperite pe ambele părți, piste de bicicliști cu lățimea de 1.20 m, spații verzi în zonele unde se pretează, relocarea utilităților  acolo unde este cazul.

                    Art 2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

                    Art 3 .Prezenta  se comunică cu

                                  -Instituția Prefectului județului Sălaj

                                  -Domnul  Primar

                                   -Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

                                   -Serviciul  Contabilitate

                                   -Publicitate /dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                             Opriș  Maria