HOTĂRÂREA nr. 217

Din 19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 217

Din 19.12.2023

privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou

Consiliul local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul nr.16288/18.12.2023 al Compartimentului Organizare, Salarizare, Resurse Umane privind stabilirea salariilor de baza  pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Politia locala a Orașului Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 16287/18.12.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local;

-Procesul verbal de consultare nr. 1/18.12.2023 al organizației sindicale reprezentative – Sindicatul ADMINIS și reprezentanților salariaților personalului contractual;

-H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-O.U.G. nr. 115 din 15 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum și prorogarea unor termene.

-Art. 3 alin. 4, Art. 10, Art.11 alin. (1) şi (3), Art. 16 alin. (2),Art. 25, Art.38, alin 4, din Legea-cadru nr.153/.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct.III şi cap. II lit. A pct. IV;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Vazând prevederile art.129, art.133 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139 art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Începând cu  data de 01.01.2024 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv, Poliția locală a Orasului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodarie comunala , Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou, conform anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 (1) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.

(3) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt cele prevăzute la art.10 alin.4 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Art.3 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria orașului Jibou se asigură de primarul orașului Jibou. Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile de lunare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției potrivit legii.

Art.4 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitateaHCL nr. 192/2022, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al Oraşului Jibou, respectiv Poliţia Locală a Oraşului Jibou, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Jibou, Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou și Sport Club orășenesc Jibou.

Art.5 Persoanele  nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului administrativ.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou, Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.7 Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

            -Dosar de ședință /Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA