HOTĂRÂREA NR. 63

Din 27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR. 63

Din 27.04.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara din orasul Jibou, Judetul Salaj”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 5345 / 20.04.2022;

-Raportul de specialitate nr. 5346 / 20.04.2022al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

Reabilitare si modernizare Piata Agroalimentara din orasul Jibou, Judetul Salaj”astfel:

          Indicatori financiari conform devizului general:

 Valoare fara TVATVAValoare cu TVA
TOTAL GENERAL15.105.819,00 lei2.841.216,11 lei17.947.035,11 lei
DIN CARE C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)12.670.702,00 lei2.407.433,38 lei15.078.135,38 lei

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

SICORA COSMIN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA