HOTĂRÂREA NR.155 Din 17.11.2022

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.155

Din 17.11.2022

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          – Referatul de aprobare nr. 14.586/15.11.2022 a domnului Primar;

          – Raportul nr.14.587/15.11.2022 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea  sumei de 30,00miilei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 Decembrie ;

          – Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,3 a Consiliului local

          În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art. 1 Se aprobă  alocarea sumei de 30,00mii lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 DECEMBRIE , Ziua Națională a României care va avea loc in data de 30 noiembrie 2022.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

          Art. 3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Biroul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

          -Trezoreria Jibou

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

FOLTIȘ FELICIAN RADU                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA