HOTĂRÂREA nr.123 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

                                                    HOTĂRÂREA  nr.123

Din  24.09.2019

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 pentru reparatii capitale la

Spitalul Orășenesc Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.11.385/17.09.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 799,00 miilei pentru reparatiile capitale pentru Spitalul Orasenesc Jibou ;

-referatul de aprobare  nr.11384/17.09 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 Și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru reparatii capitale la Spitalul Orășenesc Jibou,  astfel:

             VENITURI

  42.02.41   ”Subventii din  bugetul de stat pentru finantarea sanatatii “      799,00 miilei

           CHELTUIELI

CAP 66.02.06 Spitale generale                                                                     799,00  miilei

           51.01.01 Transferuri catre instituții publice                                              

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

            -Spitalul Orășenesc Jibou

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

             RUS DAN                                             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA