HOTĂRÂREA NR.39 Din 15.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.39

Din 15.04.2020

Privind suplimentarea sumei de 60.000 lei alocata prin HCL nr 36 din 31.03.2020

 Consiliul local al orașului Jibou .

Având în vedere:

– referatul de aprobare nr 4620/15.04.2020 a domnului primar.

– raportul nr.4621 din 15.04.2020 al Serviciului, Buget, Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe locale prin care se propune suplimentarea sumei de 60.000 lei alocata prin HCL nr.36/2020

– avizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

           Potrivit  Decretului nr. 195 /2020  privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei , a  prelungirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin decretul 240/14.04.2020 a presedintelul Romaniei, Ordonantele militare emise; 

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit d coroborat cu prev. art 129 (7)lit  h din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139(1) ,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ                                

HOTĂRĂȘTE :

             Art.1  Se aprobă suplimentarea sumei de 60.000 lei cu suma de 100.000 lei din bugetul local, necesară pentru achiziționarea  de materiale sanitare si dezinfectanti .

             Art.2  Produsele vor fi utilizate in scop personal și se interzice comercializarea lor.  

 Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate, impozite și taxe locale.

             Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Serviciul, buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

           -Compartimentul managementul de proiecte si achizitii publice

            -Instituţia Prefectului –judetul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/mass media

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

            SARKOZI PAUL                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA