HOTĂRÂREA NR. 96 Din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 96

                                                Din  29 septembrie 2015

Privind aprobarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la altul in bugetul local. 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 septembrie 2015,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art.49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul in bugetul local,   astfel:

Reducere mii lei Cap. Cheltuieli Majorare mii lei Cap. cheltuieli
2.300,00   2.300,00 84.02.Transport 84.02.03.03 Strazi 71.01.01constructii Moderniz.strazi oras Jibou 2.300,00     2.300,00 87.02 87.02.05 Proiect dez. Multifunctionala 56.01.02 Fin ext.  nerambursabila Drum centura

            Art. 2     Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

                    Ing. Almas Ioan                                                                            Secretar oraş,

                                                                                                                        Opriş Maria