HOTĂRÂREA nr.49 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.49

Din  28.04.2020

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.5631 /3564 din 06.05.2019 pentru amplasare aparat de cafea in incinta primariei

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – raportul de specialitate nr.3827/24.03.2020 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr.5631/3564 din 06.05.2019 pentru amplasare aparat de cafea in incinta primariei;

            – referatul de aprobare nr.3826/24.03.2020 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului local;

            – cererea nr.3756/24.03.2020 a domnului Crisan Gherghe in calitate de chirias ;

                 În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.5631 /3564 din 06.05.2019 pentru amplasare aparat de cafea in incinta primariei cu inca un an de zile,  prin act adițional.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

-Domnul Crisan Gheorghe

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA