HOTARAREA  nr.8

Din 25.01. 2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr.8

Din 25.01. 2022

Privind  aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale

Consiliul Local al orasului Jibou, 

Avand in vedere :
-proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta ,

consultanţă juridică şi de reprezentare  in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale din  orasul Jibou;

          -raportul de specialitate  nr. 370 din 11.01. 2022 al secretarului general al orasului Jibou  prin care se propune achizionarea de  servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale din  orasul Jibou ;

 – avizul comisiilor de specialitate nr. 1,3 ale Consiliului local, referatul de aprobare nr.369/11.01. 2021 al domnului Primar ;

Avand in vedere prevederile art.109 din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ ;

Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

  Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c), alin 14 , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

   În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Se aprobă  alocarea sumei de 50.000 lei   pentru achiziţionarea de servicii de   

asistenta, consultanţă juridica  si reprezentare in instanta a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor publice locale din  orasul Jibou pentru anul 2022.

                    (2) Serviciile juridice  constau in :

          – soluționarea măsurilor menționate de Camera de Conturi Sălaj ;

– asistenta, consultanţă juridica si reprezentare in instanta a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou in cauzele aflate pe rolul judecatoriilor , tribunalelor  sau curtilor de apel  in toate stadiile procesuale;

          – promovarea unor actiuni in instanta  de catre UAT oras Jibou si autoritati locale daca  situatia  va impune acest fapt;

– asistenta/consultanta  juridica in domeniile: derularea proiectelor finanţate din fonduri europene sau în legătură cu modul de finanţare, implementarea şi derularea acestora, achiziţii publice, aplicarea legilor de restituire (legea 10/2001 şi legile fondului funciar cu modificările si completările ulterioare), dosarele în pretenţii şi despăgubiri, acţiunile în contencios administrativ şi fiscal,   litigiile născute din executarea sau neexecutarea contractelor civile sau/şi administrative, pentru desfiinţarea contractelor sau a actelor juridice patrimoniale si alte cazuri in care sunt necesare servicii juridice.

Art.2 Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al orasului Jibou.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  secretarul general al  orasului Jibou si comp. Management de proiecte si achizitii publice.

Art.4 Se mandatează  Primarul orasului  ,secretarul general  si comp. Contabilitate să semneze  contractul / contractele de asistenţă juridică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică

          – Dl primar

– Instituţia Prefectului Judeţul Salaj

          –  Publicitate /dosar de sedinta  

           – comp. Management de proiecte si achizitii publice.

           – comp. Contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA