HOTĂRÂREA  nr.167 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.167

Din 18.12.2018

Privind  revocarea Hotărârii nr.144/27.11.2018

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– raportul nr.15028/10.12.2018  al secretarului orașului Jibou;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizul  favorabil al comisiei juridice.

În conformitate cu perevederile art.36 (9)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  revocarea HCL nr. 144/27.11.2018.

Art.2 Cu ducerea   la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul primar

Art.3  Prezenta se comunică  cu:

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria