HOTĂRÂREA NR. 78 din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 78

                                                              din 28 iulie  2015

                  Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 2015

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  28 IULIE 2015   Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă contul  de execuţie  bugetară  pe trim.II 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Dumuta Mihaela                                                    Contrasemnează:                                                                                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                      Opriş Maria