HOTARAREA NR. 2 Din 8 ianuarie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 2

                                                            Din 8 ianuarie 2016v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar la Spitalul orasenesc Jibou.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în 08.01.2016,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr. 89 din 05.01.2016 al Spitalului orasenesc Jibou, expunerea de motive a d.nei viceprimar si  avizul cu nr. 180 din 07.01.2016 al comisiei  de specialitate nr.1  a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile cap.V, art.5 pct.13 lit.b din Anexa la Ordinul MFP nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015;     

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 la activitatea Spitalul orasenesc Jibou  cu suma de 22.050 lei la sectiunea dezvoltare  si cu suma de 213.409,19 lei la sectiunea functionare, din excedentul bugetar.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar-Indreies Ana Claudia  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe, d.na Muntean Anca –director financiar contabil – Spitalul orasenesc Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

    Sarkozi Paul                                                                           SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria