HOTĂRÂREA nr.51 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.51

Din 30 mai 2017

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor  faza DALI pentru lucrările  de reabilitare și modernizare  a străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou

      Consiliul local al oraşului Jibou, întrunit în sedinţa  ordinară

      Având în vedere

     -raportul de specialitate nr.6252 din 22.05 2017 al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor  

    -expunerea de motive  a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

      Potrivit prevederilor art.44 alin  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

      În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin(4) lit d, din Legea nr 215/2001 lege administrației publice locale ,republicată

      În temeiul prevederilor art.45 alin( 3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu  modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

     Art.1  Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici  și a documentațiilor  faza DALI pentru lucrările  de reabilitare și modernizare  a străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou ,conform anexei parte integrantă din prezenta

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se incredințează  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunică cu

Instituția Prefectului județului Sălaj

Domnul  Primar

Compartimentul  buget, finante, contabilitate

Dosar  hotărâri/dosar de ședință

Mass-media

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

     Almaș Ioan                                                                        Opriș Maria