HOTĂRÂREA NR.129 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.129

Din 10.08.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici și a Proiectului Tehnic  pentru investiția  REPARAȚII ȘANȚURI RONA IV

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.10062 din 09.08.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.10063/09.08. 2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici și a Proiectului Tehnic  pentru investiția  REPARAȚII ȘANȚURI RONA IV;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă  Indicatorii Tehnico-Economici si  Proiectul Tehnic privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici și a Proiectului Tehnic  pentru investiția  REPARAȚII ȘANȚURI RONA IV, conform devizului general anexat.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

  1. Valoarea totala a investitiei este de : 140.499,21 lei la care se adauga

TVA in valoare de 26.694,85 lei,

din care C+M:  137.176,15 lei la care se adauga

                                     TVA in valoare de 26.063,47 lei

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

  • Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 3 luni.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ:

                         TĂMĂȘAN OVIDIU                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                             OPRIȘ   MARIA