HOTĂRÂREA nr. 91 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.91

Din  29.06.2021

Privind actualizarea comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte și a Regulamentului privind repartizare locuintelor sociale și din fondul locativ de stat 

         Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 8401/24.06.2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 8400/24.06.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

Ținând seama de dispozițiile art.43 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicata , cu modificările și completărilxe ulterioare;

Văzând prevederile:

-Art.21 din Normele Metodologice, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG nr 1275/2000, cu modificările și completărle ulterioare;

Legea nr. 152/1998 privind privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;

         Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se actualizeaza comisia socială de analiza a solicitarilor de locuinte astfel:

         Președinte:  Sarkozi Paul, Administrator public

         Membrii:     Opriș Maria, Secretar general

                            Rus Ileana,Inspector Direcția de Asistență Sociala

                            Pintican Simida, Consilier Direcția de Asistență Sociala

                            Nagy Dorina, Inspector Sp. Locativ

                            Cadar Anamaria, Consilier Local

                            Pop Emmanuel, Consilier Local

         Membrii supleanți:

                            Chende Marius, Consilier Comp. Urbanism

                            Vescan Raluca, Consilier, Comp. Administrație Publică

                            Stana Ioan, Consilier Local

                            Big Valentin, Consilier Local

Art.2 Se actualizează  Regulamentul privind repartizare locuintelor sociale  din fondul locativ de stat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta.

         Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul contabilitate.

         Art.4   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

          ȘIGOVAN FLAVIU                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA