Proiect de hotarare nr. 59/2016 Privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2015 la SC Parc Industrial SRL Jibou

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

Viceprimar

                                    Proiect de hotarare nr. 59/2016

Privind aprobarea  bilantului contabil pe anul 2015 la SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Având în vedere  referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.49/20.04.2016 privind bilantul contabil pe anul 2015,

In conformitate cu prevederile:

– Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata

– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  bilantul contabil pe anul 2015 la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

VICEPRIMAR,

Bujor Ioan                                            Avizat legalitatea:

                                                            Secretar oras,

                                                            Opris Maria