HOTĂRÂREA NR. 88 din 29 septembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTĂRÂREA NR. 88

                                                  din 29 septembrie  2015

Privind aprobarea alocarii sumei de 12.000 lei pentru achizitionare servicii juridice si realizarea unor expertize topografice necesare inscrierii in cartea funciara a unor imobile

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29 septembrie 2015,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 1 alin.2 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

            Potrivit prevederilor art. 36(1,2) si (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei   pentru achizitionare servicii juridice si realizarea unor expertize topografice necesare inscrierii in cartea funciara a unor imobile

                        Art. 2        Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

               Almas Ioan                                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria