HOTĂRÂREA NR.31 Din 26.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.31

Din 26.03.2019

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.4940 din 12.04.2018

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         – raportul de specialitate nr.3260/19.03.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018;

-cererea chiriașului  Butaș Raluca de prelungire a contractului  de închiriere pentru imobilul situat în satul Rona (fosta Cooperativă de consum) pentru  comercializare de produse alimentare / nealimentare,  prin act adițional;

          – expunerea de  motive  a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

          Văzând prevederile art.36 alin(2) lit. b, art.36 alin.( 5) lit. a, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul   art.45,  alin (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.4940 din 12.04.2018 pentru un an de zile  pentru imobilul situat în satul Rona nr. 15A (fosta Cooperativă de consum) pentru comercializare de produse alimentare / nealimentare,  prin act adițional.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință 

-Doamna Butaș Raluca în calitate de chiriaș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA