HOTĂRÂREA nr. 18 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚULSĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 18

Din 28.02.2017

Privind  constituirea  unei comisii speciale pentru inventarierea domeniului public al orașului JIBOU

              Consiliul local  al orașului Jibou ,întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2017

              Având în vedere

            Raportul de specialialitate nr1613 din 14. 02. 2017 al secretarului orașului Jibou privind înființarea , funcționarea  și organizarea  unei comisii speciale pentru inventarierea domeniului public al orașului Jibou , necesitatea  inventarierii bunurilor  din domeniul public până la 31. 12 2017

            Expunerea de motive nr 1614 din  14. 02. 2017 a domnului primar

            Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate nr 1 și 3 ale Consiliului local

            În conformitate cu prevederile art 21 (1)  din Legea nr 224/ 22. 11. 2016 pentru modificarea și completarea  Legii nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică :

            Potrivit HG nr 548/1999 de aprobare a Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al  comunelor ,orașelor municipiilor și județelor.

            În temeiul prevederilor art 36  alin  9 , art 45  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale

HOTĂRĂȘTE

             Art 1– Se  constituie comisia specială pentru inventarierea domeniului public al orașului Jibou în următoarea componență :

            Ghiurco Dan    -Primarul orașului Jibou                                                   președinte

            Opris Maria    – Secretar oraș  secretarul comisiei speciale                  membru

            Opris Dorina   – Șef Serviciu  Contabilitate                                               membru

            Ciascai Maria -Biroul Urbanism și amenajarea teritoriului                   membru

            Deak Maria     – Inspector birou administrație publică locală .             membru

             Art 2-Pentru îndeplinirea atribuțiilor cu care a fost investită prin lege, comisia specială va fi sprijinită  de către specialiști din aparatul propriu numiți prin dispoziție .

             Art 3-Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar.

             Art 4-Prezenta se comunică cu :

                     -Domnul primar

                      -Persoanele prevăzute la art 1 din hotărâre .

                      -Instituția Prefectului județului Sălaj

                      -Birourile /compartimentele din Primărie.

                      -Dosar sedință /publicitate

Președinte de ședință                                                          Contrasemnează Secretar

Indreieș Ana Claudia                                                                              Opriș Maria