HOTĂRÂREA nr. 96 Din 31.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA nr.96

Din 31.05.2023

privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții:

MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Avand in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 7171 / 30.05.2023-al domnului Primar

-Raportul de specialitate nr. 7172 / 30.05.2023privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Solicitarea de clarificari din partea AM POAT, transmisa de ADR NORD-VEST privind cererea de finantare SMIS 143479, prin care se solicita transmiterea HCl de aprobare a coridorului de mobilitate;

-HCL 194/20.12.2022- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:  MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU;

-HCL 54/28.03.203- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila(PMUD) la nivelul UAT Orasul Jibou;

-Selectarea spre finantare a fișei de proiect depusă aferentă proiectului mai sus mentionaț;

-Acordul de parteneriat nr 238761/09.03.2023 încheiat între ADR NORD-VEST și UAT ORAȘUL JIBOU privind depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D” in vederea finantarii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021-2027;

-Art. 44-46  din legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art 129(2)lit b, coroborat cu art 129 (4)lit d , art 139(1,3), art 196(1) lit a  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă fișa de proiect cu titlul  MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU, depusa în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D” in vederea finantarii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021-2027

ART.2 Se aprobă CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU, inclus in PMUD aprobat prin HCL 54/28.03.2023

ART.3 Se aprobă depunerea proiectului MODERNIZARE CORIDOR DE MOB URBANA PARC INDUSTRIAL – PTA 1 DEC 1918 – SAT VAR, ORASUL JIBOU pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.

ART.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orașul Jibou  în conformitate cu limitele impuse prin Programul Operațional Regional 2021-2027 și Ghidul solicitantului.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Se împuternicește dl. Dan GHIURCO – primarul Orașului Jibou , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Orașul Jibou.

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredințează  primarul orașului Jibou și Comp. management de proiecte  și Achiziții publice.

ART.8 Prezenta  se comunica cu

–      Institutia Prefectului -Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. investiții management de proiecte și Achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

              CHIȘ CIPRIAN                                     SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                        TEGLAȘ  RODICA