HOTĂRÂREA nr. 129 Din 25.08.2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 129

Din  25.08.2020

Privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru buna desfasurare a Simpozionului  International  de Arte vizuale  ‚’’Arta in gradina  editia a IX a

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr.8979/06.08.2020   prin care se propune alocarea unui sprijin financiar   Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru buna desfasurare a Simpozionului  International  de Arte vizuale  ‚’’Arta in gradina  editia a IX a;

– cererea Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice Jibou inregistrata la noi sub nr.8948/05.08.2020;

-referatul de aprobare  nr.8978/06.08.2020  al domnului primar;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local 

   Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

    Art.1-  Se aproba acordarea unui sprijin  financiar in suma de 5300 lei Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru buna desfasurare a Simpozionului  International  de Arte vizuale  ‚’’Arta in gradina  editia a IX;

     Din aceasta suma  se vor asigura costurile de masa, materiale pentru workshop-ul organizat cu copiii de la Centrul de Plasament JIBOU si inramare lucrari si o parte pentru tiparire lucrari Simpozion.

  Art.2 -Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Serviciul Contabilitate,Buget ,Finante .

  Art.3 -Prezenta se comunica cu :

 -Dl Primar

 -Institutia Prefectului –Judetul Salaj

 -Clubul Copiilor Jibou

 -dosar hotarari/dosar de sedinta

 -Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ:  

ALMAȘ IOAN                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARI