HOTĂRÂREA nr.27 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.27

Din 28 Martie 2017

privind completarea domeniului public de interes local cu pârâul Valea Roșie care traversează teritoriul UAT oraș Jibou

             Consiliul local al oraşului Jibou,

             Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.3390  din   20.03.2017 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al UAT oraș Jibou .

-expunerea de motive a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

            În conformitate  cu prevederile Legii nr 213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul prevederilor art .36 alin (2) lit c,  și art.45 alin (3)  din Legea nr.215/2001 administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se  completează domeniului public de interes local, Secțiunea Bunuri Imobile  prin includerea cursului de apă  pârâul Valea Roșie care traversează  UAT oraș Jibou, potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar .

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul Primar

            -Compartimentul Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe

            -Compartimentul  urbanism

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                Micle Corina

              Muresan Augustin

                Csatlos Sandor