HOTĂRÂREA nr.191 Din 21.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a demararii procedurii de cumparare a unui teren, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul Jibou, str. Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.191

Din  21.12.2021

privind aprobarea studiului de oportunitate și a demararii procedurii de cumparare a  unui teren, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str. Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea

“ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.”

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

– referatul de aprobare nr.15458/16.12.2021 a domnului primar;

– raportul nr.15459/16.12.2021 a Biroului urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public și privat, Compartimentul contabilitate și Compartiment management de proiecte si achizitii publice;

– Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local 1,2,3;

-HCL nr.117 /28.07.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru privind achizitia de imobile

-HCL nr. 112/27.07.2021 prin care s-a aprobat investiția cu denumirea-“Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj“.

– Raportul de evaluare efectuat  de expert autorizat Pădurean Gregoriu , întocmit în baza documentelor puse la dispoziție de proprietar , respectiv SC SAMTEX SA;

– art. 863 lit. a) din Legea 287/2009 Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  alin 14  art. 139 (2) art. 196 (1)lit. a,  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

         Art.1 Aprobarea studiului de oportunitate conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Aprobarea demarării procedurii de  cumpărare a  terenului în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului.

Art.3 Însușirea  raportului de evaluare  întocmit de expert autorizat Pădurean Gregoriu  pentru terenul  în suprafață de 5800 mp , având o valoare de  344.485 leiechivalent 69.600 euro. Curs euro din data de 22.09.2021  este de 4,9495 lei/euro conform Anexei 2 parte integranta din prezenta .

         Art.4 Desemnarea a doi consilieri locali dna Cadar Anamaria și dl Chiș Ciprian   membrii titulari și dl Ciure Doru și Csatlos Sandor, în comisia de negociere. Comisia se va completa  cu funcționari din aparatul de specialitate numiți prin dispoziția primarului.

         Art.5 Prețul de cumpărare  se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare de 344.485 lei , echivalent 69.600 euro, la care se va aplica TVA. Curs euro din data de 22.09.2021 este de  4,9495 lei/euro. Comisia de negociere va încheia un proces  verbal privind rezultatele negocierii .

Art.6 Procesul  verbal conținând prețul negociat va fi aprobat ulterior prin Hotărârea Consiliului Local Jibou în vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare autentificat la un biroul notarial.

Art.7 Domnul primar ing Ghiurco Dan și doamna Secretar general sunt imputerniciti pentru a semna contractul de vânare cumpărare la un birou notarial.

Art.8 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar si comisia de negociere .

          Art.9 Prezenta se comunică cu:

          – Dl.Primar

         – Biroului urbanism Amenajarea teritoriului Administrarea domeniului public și privat, Compartimentul contabilitate și Compartiment management de proiecte si achizitii publice

          – Instituţia Prefectului – judeţul  Sălaj

           -Persoanele  prevazute la art 4

          – Populația orașului, prin afișare

         – Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA

ANEXA la HCL nr.191/2021

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind cumpărarea unui teren , în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea

“ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj .”

Iniţiativa achiziționării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

    a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie cumpărat;

    b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică achiziționarea imobilului ;

    c) nivelul maxim al prețului de achiziție;

    d) procedura utilizată pentru  achiziționarea imobilului și justificarea alegerii procedurii;

    e) alte informații,motive și justificări relevante,după caz.

1.Descrierea  și identificarea  bunului care urmeaza a fi achizitionat  :

(1) Terenul  propus pentru cumpărare este situat  în intravilanul orasului Jibou,

(2)Conform Hotărârii Consiliului local nr. 32 din 28.05.2013  imobilul este cuprins  în zona C   a oraşului.

(3)Destinaţia terenului-caracterul zonei: teren liber sau parțial ocupat destinat lotizării pentru construire de locuințe individuale, maxim trei niveluri, P, P+1, D+P+1 sau P+2.  Destinația terenului este LL.LL reprezintă tipul dominant de locuire.  Este  obligatorie  întocmirea  unor Planuri Urbanistice Zonale.  S-au propus noi cai de acces (străzi) și soluții de ansamblu cu privire la posibilitatea de racordare la rețelele edilitare. Pentru detaliere, se impune elaborarea de P.U.Z., P.U.D., conform planșei anexate de Unități Teritoriale de Referința.  Tipuri de subzone funcționale –  Construcții de locuințe și spații pentru activități conexe; Funcțiunea dominantă a zonei –  Rezidențială; Funcțiunile complementare admise ale zonei   – conform P.U.Z.;

UTILIZĂRI FUNCTIONALEPERMISE

– locuințe individuale și colective mici si medii cu maxim P+2+M  

                      niveluri în regim de construire discontinuu (cuplat sau izolat): 

                    – echipamente publice specifice zonei rezidențiale;

                    – funcțiuni complementare locuințelor: funcțiuni comerciale, de  

                      cult, cultura, învățământ, sănătate 

                    – scuaruri publice. 

                    – Spatii verzi publice

                    – Mobilier urban, locuri de joaca pentru copii 

 – Amenajări descoperite pentru practicarea sportului 

                    – Unități de alimentație publica care deservesc o anumita zona 

                     – Cai de acces carosabile și pietonale. 

                       Parcări la sol, garaje, împrejmuiri.

 (4)Terenul în cauză  este destinat  investiției cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul județului.”

Situaţia juridică a terenului și vecinătăți

(1)Parcela de teren înscrisă în CF52028 Jibou  nr.cadastral  52028 Jibou  în suprafaţă de  5800 mp este situată  în intravilanul orașului.

 (2)Conform raportului de evaluare efectuat  de expert autorizat Pădurean Gregoriu , întocmit în baza documentelor puse la dispoziție de proprietar , respectiv SC SAMTEX SA:

– proprietatea supusă evaluării este formată din teren intravilan;

– terenul este situat în Jibou , Str. Someșului;

– SAMTEX SA deține dreptul de proprietate real principal asupra proprietății studiate în cotă actuală de 1/1;

-nu există diferențe intre situația scriptică și cea faptică,litigii sau limitări cunoscute conform documentelor și informațiilor furnizate de proprietar, evaluatorul considerând că Extrasul de Carte Funciară pus la dispoziție reprezintă situația actuală a proprietății analizate.

(3)Amplasamentul –imobilul este amplasat în zona C de impozitare a orasului Jibou, pe strada Someșului ,în vecinătatea  șoselei de centură a orașului.Amplasamentul propus se situează la mai puțin de 1 km de heliport, se situează la mai puțin de 2 km de gara Jibou, nod feroviar .Ambele linii de cale ferată existente, linia de cale ferată principalăDej – Jibou – Baia Mare – Satu Mare și respectivlinia de cale ferată secundară Jibou – Zalău – Șărmășag – Carei,trec după cum lesne se poate observa prin orașul Jibou, cu toate beneficiile care decurg.

 (4) Limitele terenului : proprietatea nu este împrejmuită, este teren viran. Amplasamentul poate fi racordat la toate utilitățile orașului: retea electrica,apa,retea de telefonie si Tv cablu.

2.Motive de ordin legislativ,economic financiar,social  si de mediu  care justifică achiziționarea imobilului ;

a)prevederile art. 553 (1) si (4)din  LEGEA   Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil- proprietatea  privată   

     -(1) Sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

   –  (4) Bunurile obiect al proprietăţii private, indiferent de titular, sunt şi rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege.

b)prevederile art.129 alin(1) și alin.14 din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ,care precizează

art.129 alin(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii,în toate problemele de interes local,cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau central.

art.129 alin(14)Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții,în toate domeniile de interes local,cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice,precum și orice alte atribuții stabilite prin lege .

 Necesitatea și oportunitatea

Având în vedere infrastructura inadecvata unui spital, lipsa dotărilor medicale, evoluția situației demografice a județului, se propune construirea unui spital orășenesc nou cu maxim 180 de paturi pe specialități medicale, în care spitalizarea de zi și ambulatoriul integrat să joace un rol important

iar terenul în cauză se va utiliza construirea acestui spital pentru deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj .”

Obiectivul Orașului Jibou este ca serviciile medicale oferite pentru populație de către aceste unități medicale să îndeplinească standardele de calitate și bineînțeles așteptările populației.

3.Nivelul maxim  al  prețului de achiziție

Prețul determinat  de evaluator autorizat ing.Pădurean Gregoriu,pentru terenul  intravilan înscris în CF nr.52028 Jibou nr.cadastral 52028 în suprafață de 5800 mp  este   344.485 lei , echivalent 69.600 euro, la care se va aplica TVA.     

 Prețul de cumpărare a imobilului(teren) se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

4.Procedura utilizată pentru achiziționarea imobilului și justificarea alegerii procedurii –   procedura negocierii de pret.  

  5. Alte informații,motive și justificări relevante      

 Achiziționarea terenului  se face în scopul exclusive al realizării și satisfacerii interesului public local și zonal.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA