HOTĂRÂREA nr.160 Din 24.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.160

Din 24.11.2020

privind aprobarea Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

–  raportul de specialitate și de aprobare  nr. 13139/20.11.2020 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  privind aprobarea modificării Organigramei, numărul de posturi și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou;

-HCL nr. 171/17.12.2019 privind  modificarea Statului de funcții al UAT Orașul Jibou;

-Prin HCL nr. 2/ din 30.01.2018 au fost aprobate Anexa 1 și Anexa 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Jibou, respectiv Poliția locală, S.P.C.L.E.P., Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare, cu modificările succesive, propunem prin prezenta completarea Anexei nr. 1 si Anexei 2 cu cele doua funcții înființate și stabilirea salariului de bază pentru funcțía publică de auditor;

            – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

            – art. 2 lit. f) din Legea nr. 672/2002 Republicată privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Anexa VIII, Capitolul I, III, Art. 11, alin. (5) si art. 31, alin. (4) ;

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale;

-Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

Adresei Instituției Prefectului județului Sălaj nr. 3869/21.04.2020 înregistrată la Primăria orașului Jibou sub nr. 4876/24.04.2020;

-art. 41, alin. (1) și (2) din  H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

            În baza prevederilor Art. 554 alin. (1) și  (3), Art. 409, alin. (1)  și alin. (3) lit. a) Art. 468 (1) lit. b)   art. 391, art. 542 , art. 543 art. 244, art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) și art. 155 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

                     Art.1 Se aprobă Statul de funcții actualizat, conform Anexei II parte integrantă din prezenta.

  • Funcții publice :
  • înființarea funcției publice de execuție de Auditor, clasa I, gradul profesional Principal în cadrul compartimentului Audit intern și stabilirea salariului de bază în cuantum de 4845 lei, poziția 6 în Statul de funcții
  • transformarea funcției publice de execuție de Consilier,  din grad profesional Principal în grad profesional Superior,  poziția nr. 27 în Statul de funcții, în urma examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru un funcțíonar public din cadrul compartimentului Agricol, susținut în data de 17.11.2020

c) transformarea unei funcții publice vacante din nivel superior în inferior din cadrul Serviciului Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale și anume din  Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în Inspector, clasa I, gradul profesional Principal, poziția 9 în Statul de funcții

(2) Personal contractual:

a) înființarea funcției de conducere de Administrator public, poziția 4 în Statul de funcții;

b) transformarea funcției Inspector de specialitate, gradul I în Inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Serviciului Buget, finanțe, contabilitate, impozite, taxe locale în urma examenului de promovare în grad profesional, poziția 16 în Statul de funcții.

c) transformarea postului Muncitor calificat, treapta profesională II în Muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală în urma examenului de promovare în treaptă profesională, poziția 143 în Statul de funcții

d) transformarea postului vacant de Muncitor necalificat prevăzut la poziția nr. 142 în Statul de funcții,  într-un post de  muncitor calificat,  treapta profesională I din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală

 Art.2  Se aprobă  Organigrama  UAT orașul Jibou conform anexei 1 parte integrantă din prezenta.

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA