HOTĂRÂREA nr.174 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU                      

HOTĂRÂREA nr.174

Din 17.12.2019

Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2020

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          -raportul nr. 15415/12.12.2019 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

         -Referatul de aprobare  a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;           

Văzând prevederile art. 28 alin (2  și 3)  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  Planul de acțiuni de interes  local pe anul 2020 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.    

            Art.3 Prezenta se comunică cu:   

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

           -compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului     

            -Serviciul  buget finanțe contabilitate, impozite si taxe locale

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA