PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna februarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna februarie 2013

Primarul orasului Jibou.

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă                                      pentru conducerea şedinţelor din luna februarie 2013.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

                        PRIMAR,

                        Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                                                 Secretar oras,

                                                                                                 Opris Maria