HOTĂRÂREA NR.53

Din 28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                             

HOTĂRÂREA NR.53

Din 28.03.2023

privind aprobarea Strategiei de Dezoltare Locală a orașului Jibou pentru perioada 2021-2027

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.3847/23.03.2023 al Compartimentului  management de proiecte și achiziții publice privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezoltare Locală a orașului Jibou pentru perioada 2021-2027 ;

-Art.120 alin.(1), art.121, alin(1) și (2), art.138 alin.(1) și alin 4 din Constituția României, republicată ;

-Art.3 și a din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

-Art.7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare ;

-Art.49 pct.12 și art.73 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu  modificările ulterioare ;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 3847/23.03.2023;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului local;

-HCL 95/29.08.2017 privind aprobarea  Strategiei de Dezoltare Locală a orașului Jibou pentru perioada 2016-2020 ;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.133 alin.(1) lit.a), art.134 art. 139 alin.  (1) și alin.(3) coroborat cu art 5, lit.c), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă Strategia de Dezoltare Locală a orașului Jibou pentru perioada 2021-2027, potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

      Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului  și Compartimentele din aparatul de specialitate al primarului.

      Art.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentului  management de proiecte și achiziții publice

            -Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public 

            -Serviciul Buget,finațe,contabilitate,impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

               BIG  VALENTIN                                              SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                            TEGLAȘ  RODICA