HOTĂRÂREA NR.141 din 27. 11. 2018

HOTĂRÂREA NR.141

Din 27. 11. 2018

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 14.185 /20.11.2018 a domnului Primar;

– Raportul nr. 14.184/20.11.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea  sumei de 15,00miilei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 Decembrie ;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă  alocarea sumei de 15,00mii lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 DECEMBRIE , Ziua Națională a României .

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                  Opriș Maria