HOTĂRÂREA NR.21 Din 18.02.2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.21

Din 18.02.2020

Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  spațiu vestiare, tribună și teren stadion, Clubului Sportiv Rapid Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – cererea nr. 2/22.01.2020  înregistrată cu nr. 826/23.01.2020 a domnului Stana Marius în calitate de președinte al CS Jibou ;

            – raportul de specialitate nr. 826/1.01.2020  al Serviciului Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale; 

-referatul de aprobare a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local

               Vazand  prevederile art 129 (2) lit c , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.5713/2016  pe o perioada de un an de zile  pentru spațiu vestiare, tribună și teren stadion,  Clubului Sportiv Rapid Jibou,  prin act adițional.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-dl Stana Marius, președinte C.S Rapid Jibou

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale

-Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA