HOTĂRÂREA nr.35 Din 24.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.35

Din 24.02.2023

privind acordarea burselor școlare pe anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 2301 / 22.02.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou  nr. 2300 / 22.02.2023 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

-Adresa Scolii Gimnaziale Lucian Blaga Jibou nr. 704/21.02.2023, a  Liceului Tehnologic Octavian Goga Jibou nr. 322/21.02.2023  și a  Liceului Teoretic Ion Agârbiceanu Jibou nr.  215/17.02.2023  ;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioareale, a  Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, HG 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora și Ordinul 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar ;

Potrivit dispoziţiilor art. 129 (2) lit. b), Art.139 alin. (1) și (3),  Art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă un numar de 502 burse școlare alocate pentru anul școlar 2022 – 2023 (burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social), pentru elevii înscriși la cursurile cu frecvență în învățământul preuniversitar de stat din Orașul Jibou, cu respectarea criteriilor generale de acordare prevăzute de HG 1138/2022 și Ordinul 5379/2022, dupa cum urmează:

         -burse de performanță, în număr de 2 în valoare de 500 lei/luna/elev;

-burse de ajutor social, în număr de 274 în valoare de 200 lei/luna/elev;

         -burse de merit, în număr de 168 în valoare de 200 lei/luna/elev;

         -burse de studiu, în număr de 58 în valoare de 150 lei/luna/elev.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate

-Trezoreria Jibou

-Dosar ședință/Publicitate

-Unitățile de învățămant

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ

           POP IULIUS EMMANUEL                  SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                       TEGLAȘ  RODICA