HOTĂRÂREA nr.115 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.115

Din  28.07.2020

Privind  utilizarea  gratuită a terenului de tenis  situat în orașul Jibou str. Castanilor

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate  nr.8469/24.07.2020  al Compartimentului management de  proiecte și achiziții publice și Compartimentul  Disciplina în construcții  și protecția mediului;

-Proiectul de hotărâre modificat  prin care se renunță la instituirea și perceperea unei taxe pentru utilizarea  terenului de tenis  având în vedere solicitările reduse de utilizare a terenului de tenis, promovarea și accesul facil  al populației  la mișcarea sportivă  de masa;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr.8468/24.07.2020 ,  avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate 1 ,2 și 3 ale Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 69/2000 legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.129 (2) lit. d)  coroborat cu art. 129 (7) lit. f, art. 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE

            Art.1 Se aprobă    utilizarea  gratuită a terenului de tenis  situat în orașul Jibou str. Castanilor, jud. Sălaj.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza  domnul Primar și Compartimentul management de proiecte și achiziții publice și Compartimentul   Disciplina în construcții și protecția mediului.

            Art 3. Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Institutia Prefectului –judetul Salaj

-Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

-Compartimentul disciplina în construcții și protecția mediului

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media /Publicitate

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA