HOTĂRÂREA nr. 137 Din 31. 10. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                  

HOTĂRÂREA nr. 137

Din 31. 10.  2017

Privind  completarea HCL   nr. 67 din 28.07.2017 privind stabilirea   salariilor de baza  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou , Serviciul Public de Gospodărie comunală , aleșii locali

Consiliul local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere referatul nr. 12.336 /26.10. 2017  al Compartimentului resurse umane privind  completarea anexei 2 la HCL   nr. 67 din 28.07.2017 privind stabilirea   salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Politia locală a Orașului  Jibou , Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou , Serviciul Public de Gospodărie comunală , aleșii locali , cu funcția nou inființată în cadrul Serviciului  Salubrizare Jibou;        

            Văzând HCL nr. 103 /29.08.2017 privind  inființarea Serviciului de Salubrizare Jibou , HCL nr. 104/29.08.2017  privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de salubrizare

            Văzând expunerea de motive a domnului primar  , Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

            În baza prevederilor art 8 si 11 din  legea – cadru nr 153/2017  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice .

            În temeiul 36(9) si art 45 alin( 1,2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Se aprobă  completarea anexei 2 la HCL.nr 67 din 28.07.2017 privind stabilirea   salariilor de bază  pentru  personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou cu funcția nou înființată în cadrul Serviciului  Salubrizare Jibou ,astfel:

  1. Funcții  de conducere
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficient Salariul de baza(brut) lei
1 Sef serviciu S 3,11 4510

              Art.2 Persoanele  nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului administrativ.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. primar și  d.na Teglaş Rodica, inspector  Biroul resurse umane.

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Compartimentul resurse umane

            -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Sălaj

            -Dosar dispoziţii

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

Opris Maria